Voorwaarden

Bekijk onze Privacy policy.

1. Geldigheid

  • 1.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door 24 Web Service gedane aanbiedingen en alle door 24 Web Service uit hoofde van haar bedrijf gesloten overeenkomsten.
  • 1.2.De nummering en de titels van de artikelen heeft alleen tot doel om de leesbaarheid te bevorderen. Hieraan kunnen echter op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
  • 1.3.Een opdracht of bestelling door een opdrachtgever/koper geldt als onvoorwaardelijke acceptatie van deze algemene voorwaarden.
  • 1.4.Van deze voorwaarden afwijkende bijzondere bedingen zijn slechts bindend voorzover ze schriftelijk zijn overeengekomen.
  • 1.5.Indien een opdrachtgever/koper zelf ook algemene voorwaarden hanteert zijn deze niet van toepassing indien en voorzover dit niet uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.
  • 1.6.Nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen uit deze voorwaarden laat de geldigheid voor het overige onverlet.
  • 1.7.Indien 24 Web Service niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat 24 Web Service het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden zal verlangen.

2. Overeenkomsten

  • 2.1.Overeenkomsten met ons uit hoofde van ons bedrijf gesloten en aanbiedingen door ons gedaan zijn voor 24 Web Service slechts bindend indien en voorzover wij dit schriftelijk bevestigen.
  • 2.2.Afspraken met onze ondergeschikten of door ons ingeschakelde hulppersonen binden 24 Web Service niet indien en voorzover wij deze afspraken niet schriftelijk bevestigen.
  • 2.3.Offertes en overeenkomsten bevatten alleen die goederen en diensten die uitdrukkelijk in onze schriftelijke bevestiging zijn gespecificeerd.
  • 2.4.Elke door ons aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat ons van voldoende kredietwaardigheid van de tegenpartij zal blijken, zulks uitsluitend te onzer beoordeling.
  • 2.5.24 Web Service is gerechtigd de verplichtingen uit de overeenkomst of een deel van haar verplichtingen door derden te laten uitvoeren.
  • 2.6.Offertes zijn ten alle tijde vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders uit de schriftelijke offerte blijkt. Zolang een offerte nog niet schriftelijk door een opdrachtgever is aanvaard kan de offerte op elk moment door 24 Web Service worden ingetrokken.
  • 2.7.Indien 24 Web Service met de opdrachtgever een overeenkomst sluit, die niet in het verrichten van eenmalige werkzaamheden en/of het doen van een eenmalige levering voorziet, maar in het door 24 Web Service periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden of het leveren van diensten, geldt een zodanige overeenkomst voor een uitdrukkelijk overeengekomen periode, of bij het ontbreken van een zodanige overeenkomst voor een jaar.
  • 2.8.Een duurovereenkomst als bedoeld in het vorige lid wordt vervolgens telkenmale zonder opzegging stilzwijgend verlengd voor de periode van één (kalender)jaar. Een duurovereenkomst kan door beide contractspartijen, uitsluitend schriftelijk, worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee maanden voor het aflopen van de contractsperiode.
  • 2.9.Opdrachtgever geeft 24 Web Service bij voorbaat toestemming om al haar verplichtingen en daartegenover bedongen rechten uit de overeenkomst over te dragen aan een derde in verband met de overdracht van de onderneming.
  • 2.10.Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van 24 Web Service haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden.

3. Wijzigingen/meerwerk

  • 3.1.Hoewel 24 Web Service een tijdig verzoek om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen in te stemmen steeds welwillend zal overwegen, is 24 Web Service tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht en kan 24 Web Service verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Een dergelijke instemming kan slechts schriftelijk worden gegeven.
  • 3.2.Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht of overeenkomst die door de opdrachtgever/koper gewenst worden moeten door hem tijdig aan ons worden doorgegeven.
  • 3.3.Indien de verlangde wijzigingen mondeling zijn doorgegeven is de tenuitvoerlegging hiervan ten volle voor rekening van de opdrachtgever/koper.
  • 3.4.Hogere kosten tengevolge van de verlangde wijzigingen worden tegen de gangbare tarieven aan de opdrachtgever/koper doorberekend ongeacht of de wijzigingen mondeling dan wel schriftelijk zijn doorgegeven. Minderwerk kan weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch 24 Web Service behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door 24 Web Service gemaakte kosten en de gederfde winst in rekening te brengen.
  • 3.5.Indien en voorzover de opdrachtgever/koper niet bereid is om de hogere prijs te betalen worden de gewenste veranderingen niet aangebracht en wordt de opdracht conform de oorspronkelijke afspraak uitgevoerd.
  • 3.6.Onze weigering om gewenste veranderingen uit te voeren is voor de opdrachtgever/koper geen reden om de overeenkomst te ontbinden. Hij is en blijft aan de oorspronkelijke overeenkomst gebonden.
  • 3.7.Door het uitvoeren van de verlangde wijzigingen kan de oorspronkelijk afgesproken leveringstermijn overschreden worden. Deze eventuele overschrijding komt geheel voor risico van de opdrachtgever
  • 3.8.Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert en/of goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door 24 Web Service reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan 24 Web Service als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht 24 Web Service te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
  • 3.9.Onverminderd het in het vorige artikel vermelde behoudt 24 Web Service zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen

4. Intellectuele eigendom

  • 4.1.De opdrachtgever verklaart met het geven van een opdracht waarbij door 24 Web Service gebruik dient te worden gemaakt van foto’s, logo’s en andere ingevolge de Auteurswet beschermde werken, of waarbij gebruik dient te worden gemaakt van producten waarop een intellectueel eigendomsrecht rust of kan rusten, dat met het gebruik van deze werken en objecten door 24 Web Service geen inbreuk op het auteursrecht of intellectuele eigendomsrecht van derden wordt gemaakt.
  • 4.2.De opdrachtgever vrijwaart 24 Web Service in en buiten rechte voor alle gevolgen die uit het gebruik van logo’s, foto’s en dergelijke voortvloeien. Hierbij maakt het geen verschil of de opdrachtgever de in de vorige leden bedoelde objecten en werken zelf heeft aangeleverd of heeft doen aanleveren. Het enkele feit dat er opdracht gegeven wordt tot het gebruiken van een bepaald werk of object in bijvoorbeeld een bepaalde productie houdt automatisch een vrijwaring van 24 Web Service in.
  • 4.3.24 Web Service behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar gemaakte ontwerpen en werken in de zin van de Auteurswet. Hieronder worden onder meer ook uitdrukkelijk (internet)activiteiten begrepen. De overeenkomst omvat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van 24 Web Service aan Opdrachtgever
  • 4.4.Een opdrachtgever is nimmer gerechtigd om zonder schriftelijke toestemming van 24 Web Service ontwerpen te veranderen, aan te passen of anderszins afbreuk te doen aan de intellectuele eigendomsrechten van 24 Web Service.

5. Prijzen / kosten

  • 5.1.Alle door 24 Web Service gegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventuele invoerheffingen en of andere opgelegde heffingen tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen.
  • 5.2.Alle door 24 Web Service opgegeven prijzen worden te goeder trouw gegeven.
  • 5.3.Prijsverhogingen die optreden ten gevolge van gewijzigde overheidsmaatregelen en voorschriften worden door 24 Web Service aan de opdrachtgever doorberekend.
  • 5.4.Indien de leveranciers van 24 Web Service hogere of lagere prijzen dan ten tijde van het opstellen van de offerte door 24 Web Service voorzien was, in rekening brengen, brengt 24 Web Service deze verhoging of verlaging bij de opdrachtgever in rekening.
  • 5.5.Indien met 24 Web Service voor een bepaald project een vaste aanneemsom is overeengekomen is deze berekend naar het prijs en kostenniveau van het moment waarop de aanneemsom is gegeven. Tussentijdse prijs- en kostenstijgingen kunnen ten allen tijde worden doorberekend.
  • 5.6.24 Web Service kan de tarieven van duurovereenkomsten op elk moment aanpassen. Tariefswijzigingen gaan in op de eerste dag van de eerstvolgende betaalperiode. 24 Web Service zal Opdrachtgever via een schriftelijke kennisgeving ten minste dertig dagen voor ingangsdatum op de hoogte stellen van de tariefswijzigingen. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met voorgestelde wijziging van de vergoedingen dient Opdrachtgever dit schriftelijk binnen zeven werkdagen na kennisgeving mede te delen. De overeenkomst eindigt vervolgens per in de kennisgeving genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden zonder dat contractspartijen tot schadevergoeding gehouden zijn. Wordt de overeenkomst voortgezet, dan wordt de wijziging geacht te zijn aanvaard.

6. Materialen/diensten/garantie

  • 6.1.Alle eventueel door 24 Web Service geleverde materialen en diensten zijn in principe van normale kwaliteit, met dien verstande dat geringe afwijkingen niet tot schadevergoeding of vermindering van de koopprijs aanleiding kunnen geven.
  • 6.2.Bij de bepaling van de kwaliteit van de door 24 Web Service geleverde goederen en diensten is niet uitsluitend de subjectieve verwachting welke de opdrachtgever van de betreffende goederen of diensten heeft doorslaggevend. Bepalend is hetgeen in de branche als normaal beschouwd dient te worden. Hierbij moet onder meer rekening worden gehouden met de gemiddelde kwaliteit van alle door 24 Web Service geleverde goederen en diensten alsmede de hiervoor door 24 Web Service berekende prijzen.
  • 6.3.De door 24 Web Service te geven garantie op gebruikte of geleverde materialen, faciliteiten en diensten wordt gegeven overeenkomstig de door de producent hiervan gegeven voorschriften en voorwaarden met dien verstande dat 24 Web Service niet aansprakelijk gesteld kan worden indien en voorzover de producent van de betreffende goederen of de leverancier van de betreffende dienst of faciliteit daarvoor niet aansprakelijk is.

7. Vergunningen/leges/domeinen en domeinnamen

  • 7.1.Indien er voor het realiseren van een bepaald project vergunningen of ontheffingen en dergelijke nodig zijn, dient de opdrachtgever hier zelf voor te zorgen.
  • 7.2.Indien er ingevolge het eerste lid kosten (zoals bijv. leges, onderzoekskosten etc.) verschuldigd zijn zorgt de opdrachtgever zelf voor de betaling hiervan.
  • 7.3.Indien 24 Web Service bemiddelt bij het aanvragen van vergunningen en ontheffingen wordt dit naar beste kunnen gedaan. 24 Web Service aanvaardt echter geen aansprakelijkheid indien de vergunning of ontheffing wordt geweigerd of indien er aan het verlenen van de vergunning of ontheffing strenge voorwaarden worden gesteld.
  • 7.4.Indien 24 Web Service omtrent de mogelijkheid tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing mededelingen doet, worden deze mededelingen te goeder trouw gedaan en kan het onverhoopt weigeren van een vergunning of ontheffing geen reden tot ontbinding, opschorting of schadevergoeding zijn.
  • 7.5.Wanneer 24 Web Service voor de opdrachtgever bemiddelt bij het verkrijgen van een domeinnaam, IP-adressen en/of een Internetabonnement houdt dit niet in dat 24 Web Service partij bij daaruit ontstane overeenkomst is geworden. Het feit dat een opdrachtgever al dan niet een overeenkomst met een betrokken derde aangaat blijft een volledig zelfstandige keuze van de opdrachtgever. Alle door 24 Web Service hieromtrent gegeven adviezen worden geheel vrijblijvend gegeven.
  • 7.6.24 Web Service is nimmer aansprakelijk voor het gebruik van een bepaald domein of een bepaalde domeinnaam.
  • 7.7.Wanneer 24 Web Service wordt geregistreerd als technisch contactpersoon voor een bepaald domein is het vorige lid onverkort van toepassing.

8. (Op)levering van goederen en diensten

  • 8.1.Opgegeven leveringstermijnen en opleveringstermijnen gelden bij benadering en worden door 24 Web Service gegeven in de verwachting dat er geen beletsel aanwezig is.
  • 8.2.Een werk is opgeleverd op het moment dat 24 Web Service dit de opdrachtgever schriftelijk of mondeling of per e-mail heeft meegedeeld of op het moment dat het gerealiseerde feitelijk in gebruik is genomen of in gebruik had kunnen worden genomen.
  • 8.3.De webhosting wordt geacht te zijn geleverd op het moment waarop een bepaalde site toegankelijk is gemaakt. 24 Web Service kan pas op levering van webhosting worden aangesproken wanneer opdrachtgever al zijn (financiële) verplichtingen jegens 24 Web Service is nagekomen.
  • 8.4.Goederen of producten worden geacht te zijn geleverd op het moment dat -ze in de feitelijke macht van de opdrachtgever zijn gekomen of -hij de feitelijke macht er over zou kunnen uitoefenen of -op het moment waarop 24 Web Service aangeeft dat de goederen door de opdrachtgever afgehaald kunnen worden of -op het moment dat de goederen op transport worden gesteld.
  • 8.5.Indien de opdrachtgever de goederen niet afhaalt, staan deze geheel voor eigen rekening en risico te zijner beschikking op een nader door 24 Web Service aan te geven locatie opgeslagen.
  • 8.6.Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag 24 Web Service de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een fase behoren uitstellen, totdat de opdrachtgever de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  • 8.7.Internettoepassingen en/of oplossingen en/of producties worden geacht te zijn geleverd op het moment dat de opdrachtgever door 24 Web Service in de gelegenheid is gesteld om de (internet)presentatie te bekijken.
  • 8.8.Overschrijding van een afgesproken leveringstermijn is geen grond voor schadevergoeding. De opdrachtgever dient 24 Web Service bij overschrijding van een leveringstermijn per aangetekende brief in gebreke te stellen en dient daarbij een redelijke termijn tot nakoming te geven.
  • 8.9.Wij zijn gerechtigd om de uitvoering van onze verplichtingen uit de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten wanneer de opdrachtgever/koper niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst en de bij de overeenkomst horende algemene voorwaarden. De in de vorige zin vermelde opschorting geeft nimmer reden tot schadevergoeding.
  • 8.10.Wanneer de opdrachtgever, nadat 24 Web Service van haar recht tot opschorting van haar verplichtingen gebruik heeft gemaakt, alsnog aan zijn verplichtingen voldoet kan 24 Web Service verlangen dat de heraansluitkosten en alle overige door 24 Web Service gemaakt of te maken kosten of geleden schade door opdrachtgever worden vergoed. Zolang laatstgenoemde kosten en schade niet is voldaan behoudt 24 Web Service haar recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
  • 8.11.Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen bedragen de kosten voor het opnieuw in gebruikstellen van een webpagina € 50,00 per domein of domeinnaam.

9. Werkzaamheden, levering van diensten en meerwerk

  • 9.1.Indien voor het uitvoeren van de overeenkomst extra werkzaamheden nodig zijn die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren of wanneer deze extra werkzaamheden het gevolg zijn van gedragingen en/of een verzwijging danwel onjuiste opgave van de opdrachtgever/koper dan worden deze extra werkzaamheden tegen het gangbare tarief doorberekend.
  • 9.2.De opdrachtgever/koper draagt er zorg voor dat wij op de afgesproken tijd ongehinderd en zonder wachten met onze werkzaamheden een aanvang kunnen nemen en/of de goederen zonder belemmeringen kunnen afleveren.
  • 9.3.Hierbij worden wachttijden, extra reistijden, en/of een aan de opdrachtgever te wijten of voor zijn risico komende vertraging tegen het gangbare uurloon doorberekend. Ter bepaling van het feit welke omstandigheden voor risico van de opdrachtgever komen zij (onder meer) verwezen naar artikel 13
  • 9.4.Met het aanvaarden van een opdracht tot het maken of ontwerpen van een productie neemt 24 Web Service een inspanningsverbintenis op zich. Zij verplicht zich daarbij zich in te spannen om, eventueel met gebruik van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal en rekening houdend met de wensen van de opdrachtgever, een naar objectieve maatstaven voldoende volwaardige productie te maken.
  • 9.5.Wanneer een opdrachtgever een bepaalde door 24 Web Service geproduceerde (Internet)productie vooraf heeft gezien, of althans in de gelegenheid is gesteld om deze vooraf te zien, is 24 Web Service niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel in de productie voorkomende fouten en/of onzorgvuldigheden ongeacht door wiens toedoen deze fouten zijn veroorzaakt.
  • 9.6.De opdrachtgever is na de in het vorige lid bedoelde preview verplicht om gebreken, fouten en onjuistheden in de productie onverwijld aan 24 Web Service te melden.
  • 9.7.Indien en voorzover een opdrachtgever geen gebruik maakt van de mogelijkheid om een productie vooraf te zien kan hij zich in een later stadium nimmer beroepen op eventuele in de productie voorkomende fouten en onzorgvuldigheden. Deze eventuele fouten en onzorgvuldigheden zullen dan evenmin een reden kunnen zijn om de overeenkomst te ontbinden of betalingen achter te houden.
  • 9.8.Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing indien de opdrachtgever na de preview niet onverwijld zijn op- en aanmerkingen kenbaar maakt of 24 Web Service niet onverwijld op fouten en/of onzorgvuldigheden heeft gewezen.
  • 9.9.Producties worden door 24 Web Service naar beste kunnen geproduceerd. Hierbij worden door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen naar beste kunnen door 24 Web Service in de presentatie verwerkt. Onvolkomenheden in de productie voortkomend uit de kwaliteit van het aangeleverde materiaal zijn geheel voor risico van de opdrachtgever.
  • 9.10.De opdrachtgever verklaart met het sluiten van de overeenkomst bekend te zijn met de prestaties en mogelijkheden van 24 Web Service.
  • 9.11.Indien de opdrachtgever na de (gelegenheid tot) preview besluit om de productie niet te gebruiken of af te keuren is de opdrachtgever niettemin verplicht om het volledige factuurbedrag te betalen indien en voorzover 24 Web Service zich voldoende heeft ingespannen. 24 Web Service wordt geacht zich voldoende te hebben ingespannen als, mede gelet op de overeengekomen prijs en de in het algemeen in de branche geldende regels, er in redelijkheid geen grotere inspanningen van haar gevergd hadden kunnen worden.
  • 9.12.Indien de opdrachtgever een (computer)systeem van 24 Web Service huurt of in bruikleen krijgt is hij verplicht om zich als een goed huisvader met betrekking tot de apparatuur te gedragen.
  • 9.13.De opdrachtgever draagt er zorg voor dat er in de eventueel met het systeem geleverde software geen verandering wordt aangebracht en dat de auteursrechten met betrekking tot de software niet anderszins wordt geschonden.
  • 9.14.Ter zake van de huur en verhuur worden bij nadere overeenkomst door 24 Web Service aanvullende bepalingen gesteld.
  • 9.15.Alle door 24 Web Service gegeven adviezen zijn vrijblijvend en worden te goeder trouw gegeven.

10. Enkele verplichtingen van opdrachtgever

  • 10.1.Opdrachtgever zal 24 Web Service steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke zij noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.
  • 10.2.Opdrachtgever zal met behulp van door 24 Web Service geleverde faciliteiten, diensten en producten geen informatie aanbieden die: – in strijd is met nationale en internationale regelgeving; – in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het Internet; – de (intellectuele eigendoms)rechten van derden schendt; – het gebruik van het Internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen; – schade kan toebrengen aan of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen; Indien 24 Web Service van mening is dat de informatie strijdig is met het gestelde in dit artikel, is het 24 Web Service toegestaan de informatie met onmiddellijke ingang te verwijderen. In een dergelijk geval worden vooruitbetaalde bedragen niet geretourneerd.
  • 10.3.Opdrachtgever blijft jegens 24 Web Service verantwoordelijk en aansprakelijk voor (de kwaliteit van) alle van hem afkomstige en/of via hem aangeleverde informatie, ook als deze afkomstig is van een derde. Opdrachtgever vrijwaart 24 Web Service uitdrukkelijk tegen aanspraken van derden ter zake van schade die ontstaat door het gebruik van de door 24 Web Service geleverde faciliteiten, diensten en producten.
  • 10.4.Iedere vorm van misbruik dan wel poging daartoe door Opdrachtgever of een derde partij van door 24 Web Service geleverde faciliteiten, diensten en producten zal worden gemeld aan de betreffende wettelijke instantie ten einde vervolging in werking te stellen. In geval van bewezen misbruik of poging daartoe zal 24 Web Service altijd schadevergoeding eisen van de in overtreding zijnde partij.
  • 10.5.Opdrachtgever zal aan 24 Web Service alle schade en kosten vergoeden, die samenhangen met overtreding door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel. Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde faciliteiten, diensten en producten vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van 24 Web Service of diens licentiegevers kunnen bevatten. Opdrachtgever verbindt zich, deze faciliteiten, diensten en producten geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de faciliteiten, diensten en producten behoeven te gebruiken.
  • 10.6.Indien tussen opdrachtgever en 24 Web Service is bepaald dat het gebruiksrecht voor een beperkte tijd bestaat, verbindt de opdrachtgever zich om nadien het gebruik te staken en de desbetreffende faciliteiten en producten terug te geven of te vernietigen, ook indien 24 Web Service geen industriële of intellectuele eigendomsrechten heeft op grond waarvan 24 Web Service een nadien door de opdrachtgever voortgezet gebruik zouden kunnen blijven verbieden.
  • 10.7.Wanneer de opdrachtgever wanprestatie pleegt zal hij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist in verzuim zijn.
  • 10.8.24 Web Service is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt. Een en ander laat de betalingsverplichting van opdrachtgever onverlet.
  • 10.9.Domeinnamen worden zonder schriftelijke opzegging, vooraf 1 maand, stilzwijgend verlengd.

11. Verplichtingen van 24 Web Service

  • 11.1.24 Web Service zal redelijke maatregelen treffen om de goede werking en de continuïteit van de geleverde faciliteiten, diensten en producten te verzekeren.
  • 11.2.24 Web Service spant zich in om te voorkomen dat er in de geleverde faciliteiten, diensten en producten ingrijpende veranderingen worden aangebracht. Indien toch wijzigingen worden aangebracht zal 24 Web Service zich ervoor inspannen dat deze wijzigingen zo min mogelijk nadeel toebrengen aan Opdrachtgever.
  • 11.3.Indien de Opdrachtgever melding maakt van een storing of een fout in de geleverde faciliteiten, diensten en producten, zal 24 Web Service deze storing of fout zo spoedig mogelijk proberen weg te nemen.
  • 12. Aansprakelijkheid van 24 Web Service
  • 12.1.24 Web Service is nimmer aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die het directe of indirecte gevolg zijn van: -overmacht -daden of nalatigheden van de opdrachtgever of zijn ondergeschikten. -daden of nalatigheden van ons, onze ondergeschikten, danwel andere personen die door of vanwege ons tewerk zijn gesteld, met uitzondering van die daden en nalatigheden die het gevolg zijn van opzet of grove schuld.
  • 12.2.Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.
  • 12.3.Wij zijn nimmer gehouden om geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever/koper te vergoeden. Alleen directe materi�le door de opdrachtgever geleden schade, die het rechtstreekse directe gevolg is van ingevolge de vorige leden aan 24 Web Service toe te rekenen gedragingen, komt voor vergoeding in aanmerking.
  • 12.4.De aansprakelijkheid van 24 Web Service is bovendien in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs (exclusief omzetbelasting) voor de haar opgedragen werkzaamheden en leveringen. In het geval van duurovereenkomsten is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat op een betreffende periode betrekking heeft.
  • 12.5.Wij zijn nimmer jegens onze opdrachtgever aansprakelijk voor eisen welke door overheid en/of overheidsinstellingen worden gesteld in verband met de opdracht.
  • 12.6.Buitengewone omstandigheden die aanleiding geven tot een wijziging in de feitelijke omstandigheden leveren voor 24 Web Service overmacht op. Dit is onder meer in het geval A. bij het verlies of beschadigingen tijdens het transport van de goederen, B. bij het niet of niet tijdig leveren door de leveranciers van 24 Web Service, C. als de door 24 Web Service en/of door de opdrachtgever ingeschakelde derden en hulppersonen hun verplichtingen niet of niet behoorlijk nakomen D. wanneer door of namens derden geleverde of verhuurde materialen niet of niet naar behoren functioneren E. bij het uitvallen van de stroomvoorzieningen en/of uitval van telecommunicatieverbindingen en/of het uitvallen van de verbindingen met Internet een ander ook voorzover dit het gevolg is van onverwacht groot gebruik en of overbelasting F. bij het, ondanks de daartoe door ons genomen maatregelen onrechtmatig inbreken door derden op computersystemen (zgn hacken) G. bij werkstakingen, oorlog en molest H. bij brand, blikseminslag, waterschade, werkstakingen storing in back-up faciliteiten, storing in programmatuur of apparatuur I. bij min of meer langdurige ziekte van werknemers en/of vennoten van 24 Web Service doch alleen indien en voorzover de specifieke kennis en kwaliteiten van de zieke persoon nagenoeg onontbeerlijk zijn voor een bepaald project J. Structureel personeelstekort veroorzaakt door een tekort aan bekwame arbeidskrachten op de arbeidsmarkt.
  • 12.7.Ingeval van overmacht is 24 Web Service ontheven van haar verplichting tot het nakomen van de overeenkomst en kan de wederpartij geen recht op schadevergoeding of schadeloosstelling doen gelden. Hierbij hebben zowel 24 Web Service als ook opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden. Indien en voorzover de buitengewone omstandigheden van tijdelijke aard zijn kan 24 Web Service, zulks geheel te eigener beoordeling, de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de uitvoering van de overeenkomst wijzigen.
  • 12.8.24 Web Service is niet aansprakelijk voor het bij derden bekend worden van al dan niet vertrouwelijke informatie welke via internet of e-mail wordt verzonden of via 24 Web Service toegankelijk wordt gemaakt. Opdrachtgever beseft dat vanwege het gebruik van de vele menselijke knooppunten, locale netwerken en draadloze communicatie de door hem verzonden of geplaatste informatie onder omstandigheden door derden kan worden gelezen of onderschept.
  • 12.9.Wanneer de opdrachtgever meent dat wij op enigerlei wijze schade hebben veroorzaakt waarvoor wij in zijn ogen aansprakelijk zouden zijn is hij verplicht om, op straffe van verval van zijn rechten dienaangaande, ons hiervan binnen 8 dagen na het optreden van de schade of binnen 8 dagen nadat de schade op enigerlei wijze aan hem bekend had kunnen zijn, mededeling te doen. Deze mededeling dient schriftelijk te geschieden. Wanneer nakoming of herstel door 24 Web Service nog mogelijk is dient opdrachtgever ons een redelijke termijn te stellen waarbinnen hij herstel of reparatie verlangd.
  • 12.10.24 Web Service is aansprakelijk, voorzover haar verzekering dit dekt, voor schade aan hulpmiddelen, materiaal en werkruimtes, alsmede eigendommen van Opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door opzet of grove schuld van 24 Web Service of van hen, die door haar belast zijn met de uitvoering van de overeenkomst.

13. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

  • 13.1.De opdrachtgever is ten volle aansprakelijk voor alle daden en nalatigheden van zichzelf en de door hem ingeschakelde hulppersonen.
  • 13.2.De opdrachtgever zal zich (onder meer) in de volgende gevallen en situaties niet op overmacht kunnen beroepen: A. gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voor zover deze aan de zijde van de opdrachtgever een beletsel doen opkomen of er ten gevolge hiervan schade optreedt. B. als een beletsel ontstaat en/of de schade optreedt ten gevolge van daden of nalatigheden van degene in wiens opdracht de opdrachtgever op zijn beurt werkzaam is C. geldelijk onvermogen, faillissement en surseance van betaling daarbij begrepen, bij de opdrachtgever of bij degene voor wie de opdrachtgever werkzaam is D. gehele of gedeeltelijke overgang van de onderneming van de opdrachtgever zelf of gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van degene in wiens opdracht de opdrachtgever werkzaam is. E. beslaglegging en of tenuitvoerlegging van gerechtelijke vonnissen, alsmede het uitoefenen van zakelijke zekerheidsrechten door een derde indien en voorzover dit tot voldoening van een vordering, die deze derde op de opdrachtgever (of op degene ten wiens behoeve de opdrachtgever werkzaam is) heeft, strekt. F. het feit dat een verzekeraar, terecht of onterecht, de eventuele schade niet dekt G. het feit dat de opdrachtgever minder winst zal maken of mogelijk zelfs verlies zal lijden
  • 13.3.de onder 13.1. genoemde omstandigheden en situaties komen ten allen tijde voor risico van de opdrachtgever, ongeacht het feit of hij daarop invloed heeft of niet. De al dan niet voorzienbaarheid van deze situaties doet daarbij niet terzake.
  • 13.4.Indien de goederen aan de opdrachtgever zijn geleverd is deze vanaf dat moment volledig aansprakelijk voor de geleverde goederen

14. Reclame

  • 14.1.De opdrachtgever/koper is verplicht om terstond na de levering/oplevering van het werk en/of de goederen dit of deze grondig te inspecteren op gebreken.
  • 14.2.Bij aanwezigheid van gebreken is de opdrachtgever verplicht om ten spoedigste nadat hij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijze zou hebben kunnen ontdekken dit aan ons te melden en dient hij ons in de gelegenheid te stellen om de gebreken te controleren.
  • 14.3.Laat de opdrachtgever/koper na om binnen 8 dagen na de levering of oplevering of binnen 8 dagen nadat hij het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken te reclameren, dan wordt hij geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of het werk is opgeleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
  • 14.4.Reclames die naar ons oordeel juist zijn, geven, zulks geheel naar onzer keuze, recht op, hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste het factuurbedrag, hetzij op kosteloos herstel van de geconstateerde gebreken.
  • 14.5.Reclames geven de opdrachtgever/koper niet het recht om ontbinding van de koop te vorderen of betaling uit te stellen, danwel na te laten.
  • 14.6.Reclames dienen ten allen tijde schriftelijk te geschieden.

15. Eigendomsvoorbehoud

  • 15.1.Zolang wij geen volledige betaling hebben ontvangen blijven door ons geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, ons eigendom.
  • 15.2.Dit eigendomsvoorbehoud blijft bestaan indien wij uit andere hoofde nog enige vordering op de opdrachtgever/koper hebben.
  • 15.3.Wij hebben het recht om deze goederen terug te vorderen en tot ons te nemen indien de nalatige opdrachtgever/koper -zijn verplichtingen niet nakomt, -liquideert, -surseance van betaling aanvraagt, -in staat van faillissement wordt verklaard of indien er -beslag op de goederen wordt gelegd.
  • 15.4.Het is de opdrachtgever/koper verboden om zolang de goederen ingevolge de eerdere leden van dit artikel nog ons eigendom zijn, daden van beschikking, zoals bijvoorbeeld het vestigen van een pandrecht, met betrekking tot de verkochte goederen te verrichten.

16. Betaling

  • 16.1.Door ons uitgevoerde werkzaamheden en door ons geleverde goederen en diensten worden door ons al dan niet bij wijze van voorschot gefactureerd.
  • 16.2.De opdrachtgever is verplicht om alle door ons verstrekte facturen, onverschillig of het een voorschotnota betreft of niet, zorgvuldig op hun juistheid te controleren en eventuele onjuistheden binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan ons te melden. Indien en voorzover de opdrachtgever dit achterwege laat wordt zonder meer aangenomen dat hij zonder enig voorbehoud instemt met de betreffende factuur en de volledige inhoud daarvan. De opdrachtgever kan zich in een later stadium niet op de onjuistheid van de betreffende factuur en de inhoud daarvan beroepen.
  • 16.3.Indien de opdrachtgever door hem geconstateerde onjuistheden niet of niet tijdig meldt is hij in geen geval gerechtigd de betaling van de factuur op te schorten of een eventuele verschil achter te houden of in verrekening te brengen.
  • 16.4.Alle facturen dienen strikt binnen 2 weken na factuurdatum betaald te worden.
  • 16.5.Wanneer de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder dat daartoe een verdere ingebrekestelling nodig is in verzuim. Wij kunnen echter, zonder dat dit overigens onze rechten aantast, de opdrachtgever alsnog een korte periode de gelegenheid bieden om zonder bijkomende kosten de hoofdsom te betalen.
  • 16.6.De opdrachtgever is verplicht om buiten de hoofdsom en rente om, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, veroorzaakt door het achterwege blijven van de betaling, te vergoeden.
  • 16.7.Wanneer wij ter gelegenheid van een of meerdere aanmaningen niet dadelijk betaling van rente en kosten vorderen houdt dit geenszins in dat wij afstand doen van het recht om deze kosten en rente in een later stadium alsnog met ingang van de vervaldatum te vorderen.
  • 16.8.De opdrachtgever is over de tijd dat hij in verzuim is een contractuele rente van 1,25 procent per maand over de hoofdsom verschuldigd.
  • 16.9.De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van €100,– exclusief BTW per geheel of gedeeltelijk onbetaald gelaten factuur.
  • 16.10.De grootte van en de gehoudenheid tot het betalen van buitengerechtelijke kosten blijkt reeds uit het feit dat wij ons op enig moment verzekeren van de hulp van derden teneinde betaling te verkrijgen.
  • 16.11.Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch ingeval van te late betaling

17. Slotbepaling

  • Op alle met of door ons gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing en geschillen met betrekking tot overeenkomsten met of door ons gesloten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Burgerlijke rechter.